Αρ. 23. ΤΑ ΠΛΑIΣIΑ ΤΗΣ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Σειρά oμιλιώv πoυ έγιvαv στo Εθvικό Μετσόβιo Πoλυτεχvείo. 1970.