Αρ. 27. Ο ΦΟΡΟΣ ΕΠI ΤΗΣ ΠΡΟΣΤIΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞIΑΣ

C.S. Shoup. 1975.