Αρ. 31. OIKONOMETΡIΚΗ ΑΝAΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔIΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΡIΣΜΟΥ

Γ.Ν. Παρασκευόπoυλoυ. 1981.