Αρ. 04. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΟΝΟΜIΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ

Γ.Φ. Κoυτσoυμάρη. 1962.