Αρ. 01. Η ΚΟIΝΩΝIΚΟ-ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΛΟΓIΣΤIΚΗ: ΤΑΞIΝΟΜIΚΗ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΚΑI ΑΝΑΛΥΣΗ

Β.Φ. Φίλιoυ. 1984.