Αρ. 03. ΠΟΡIΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜIΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠIΤΥΧIΩΝ ΣΤIΣ ΕIΣIΤΗΡIΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕIΣ ΛΥΚΕIΟΥ, 1981

Α.Γ. Κωστάκη. 1984.