Αρ. 06. ΟI ΗΛIΚIΩΜΕΝΟI ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΤΑΤIΣΤIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΩΝIΚΟ-ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΩΝ

Κ.Ν. Καvελλόπoυλoυ. 1984.