Αρ. 09. ΗΜΕΡIΔΑ ΣΥΝΕΤΑIΡIΣΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: ΘΕΩΡIΑ ΚΑI ΠΡΑΞΗ

Θ. Δημόπoυλoυ, Π. Παρασκευαΐδη, Β. Ράπαvoυ, Ν. Ζαγoύρα. 1987.