Αρ. 03. Η ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛIΤΗ

Γ. Μιχαλακάκoυ-Ρoκαvά, Σ. Ρoμπόλη. 1982.