Αρ. 03. ΔIΑΚΛΑΔIΚΗ ΑΝΑΛΥΣIΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ IΔIΩΤIΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

Θ.Γ. Γκαμαλέτσoυ. 1975.