Αρ. 05. ΕΜΠΕIΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣIΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔIΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜIΣΘIΩΝ, ΜIΣΘΩΝ ΚΑI ΤΩΝ ΤIΜΩΝ ΕIΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗΝ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΝ

Γ.Ε. Οικovόμoυ. 1975.