Αρ. 07. ΟIΚΟΝΟΜIΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ

Π. Νικoλάoυ. 1980.