Αρ. 11. ΝΑΥΤIΛIΑΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ: ΟIΚΟΝΟΜΕΤΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑI ΠΡΟΒΛΕΨΕIΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤIΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 1976-1980

Μ.I. Κωvσταvτoπoύλoυ. 1976.