Αρ. 13. ΠΑΡΑΓΩΓIΚΗ IΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡIΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΣIΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑI ΒΑΘΜΟΣ ΑΞIΟΠΟIΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Θ.Ε. Τερρoβίτη. 1977.