Αρ. 16. Η ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΑΞIΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤIΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

I. Ε. Σαμoυηλίδη. 1981.