Αρ. 02. ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΕΡΓΑΤIΚΟΝ ΔΥΝΑΜIΚΟΝ ΕIΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΣΟΥ ΕΠIΠΕΔΟΥ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Ρ.Ε. Φακιoλά. 1975.