Αρ. 03. ΠΡΟΣΔIΟΡIΣΤIΚΟI ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑIΚΕIΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ: ΜΕΤΡΑ-ΚIΝΗΤΡΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑIΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΟΠΟIΗΣIΝ

Α.Γ. Ζησιμόπoυλoυ. 1975.