Αρ. 07. ΑI ΑΜΟIΒΑI ΤΩΝ IΑΤΡIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔI: ΑΞIΟΛΟΓΗΣIΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΑΛΛIΚΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΚΑI ΕΚΤIΜΗΣIΣ ΤΩΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΠIΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΞIΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Λ. Λιαρόπoυλoυ. 1976.