Αρ. 10. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕIΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

I.Ε. Σαμoυηλίδη. 1982.