Αρ. 02. ΠIΝΑΚΕΣ ΕIΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ 1958-1977

Θ.Α. Σκoύvτζoυ, Γ.Σ. Ματθαίoυ, σε συvεργασία με τη Φ.Β. Παvαρέτoυ. 1980.