Αρ. 04. ΔIΑΡΘΡΩΤIΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΟIΚΟΝΟΜIΑ: ΔIΑΧΡΟΝIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑIΣIΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕIΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ

Θ. Σκoύvτζoυ. 1980.