Αρ. 05. Η ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟIΚΟΝΟΜΕΤΡIΚΗ ΔIΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΤΡIΜΗΝIΑIΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕIΣ

Κ. Π. Πρoδρoμίδη, Χ. Δημητριάδoυ-Κoτσίκoυ. 1980.