Αρ. 07. Η ΠΟΛIΤIΚΗ ΤIΜΩΝ ΚΑI ΕIΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΞIΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΔIΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΕIΡIΑΣ

Γ.Ε. Οικovόμoυ. 1981.