Αρ. 08. ΕIΣΑΓΩΓIΚΟ ΚΑI ΕΞΑΓΩΓIΚΟ ΕΜΠΟΡIΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΠΟΣΟΤIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤIΚΑ ΚΡIΤΗΡIΑ ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. Π. Πρoδρoμίδη, Ζ.Ν. Αvαστασάκoυ. 1981.