Αρ. 10. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕIΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ

Α. Κoυτσoγιάvvη-Κόκκoβα. 1964.