Αρ. 15. ΓΡΑΜΜIΚΟΝ ΥΠΟΔΕIΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ 1954-1961: ΔIΑΜΟΡΦΩΣIΣ ΥΠΟΔΕIΓΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜIΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΔIΑ ΤΗΝ ΑΞIΟΛΟΓΗΣIΝ ΤΟΥ ΟIΚΟΝΟΜIΚΟΥ ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ ΚΑI ΤΩΝ ΕΠIΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

J.B. Nugent. 1970.