Αρ. 16. ΠΑΓIΟΝ ΚΕΦΑΛΑIΟΝ ΚΑI ΜΕΛΛΟΝΤIΚΑI ΑΝΑΓΚΑI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕIΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗΝ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΝ

R. Krengel, D. Mertens. 1967.