Αρ. 20. ΟIΚΟΝΟΜΕΤΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣIΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ: Η ΖΗΤΗΣIΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΕIΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗΝ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΝ

Α.A. Κιvτή. 1973.