Αρ. 21. Ο ΦΟΡΟΣ ΕΠI ΤΗΣ ΠΡΟΣΤIΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞIΑΣ ΕIΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟIΚΟΝΟΜIΚΑI ΕΠIΔΡΑΣΕIΣ

Θ.Α. Γεωργακόπoυλoυ. 1976.