Αρ. 08. ΤΟ ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑIΟΝ ΕIΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞIΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

H.S. Ellis, σε συvεργασία με τους Δ.Δ. Ψηλό, R.M. Westebbe, Κ. Νικoλάoυ. 1965.