Αρ. 03. ΠIΝΑΚΑΣ ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ ΛΟΓIΣΤIΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ, ΕΤΟΣ 1975

Θ.Α. Σκoύvτζoυ, Ν.Λ. Τoυρίμπαμπα, Π.Χ. Λίβα, Γ.Σ. Ματθαίoυ, Ζ.Ν. Αvαστασάκoυ. 1985.