Αρ. 02. ΕIΣΡΟΕΣ-ΕΚΡΟΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕIΑΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΕΤΟΥΣ 1980

Π.Χ. Λίβα, Κ.Γ. Χovδρovικόλα. 1992.