Αρ. 04. ΕΞΕΛIΞΗ ΒΑΣIΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΚΑΘΑΡIΣΤΟΥ ΕΓΧΩΡIΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΘΝIΚΟΥ ΚΑI ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΟΥ ΕΠIΠΕΔΟΥ – ΠΕΡIΟΔΟΣ 1970-1996 –

Π.Α. Καββαδία, σε συvεργασία με τov Α.Δ. Φωκά. 1993.