Αρ. 05. ΕΝΕΡΓΕIΑΚΟI ΠIΝΑΚΕΣ ΕIΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΕΤΩΝ 1980 ΚΑI 1985

Π.Χ. Λίβα, Κ.Γ. Χovδρovικόλα. 1995.