Αρ. 05. ΕΠIΚΟIΝΩΝIΕΣ: ΤΗΛΕΠIΚΟIΝΩΝIΕΣ-ΕΛΛΗΝIΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕIΑ. 1989.