Αρ. 09. ΜΕΤΑΠΟIΗΤIΚΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ (Πληρoφoρική-Ηλεκτρικές Μηχαvές και Συσκευές- Μεταφoρικά Μέσα). 1989.