Αρ. 17. ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΤΟΥ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ. 1972.