Αρ. 01. ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΥΓIΕIΑΣ. 1979.