Αρ. 10. ΕΛΛΗΝIΚΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ: ΑΞIΟΛΟΓΗΣIΣ, ΠΡΟΟΠΤIΚΑI ΚΑI ΕΝΔΕIΚΝΥΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΔIΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞIΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

S. Skoumal, Δ.Α. Κάζη. 1974.