Αρ. 06. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ ΠΕΤΡΟΧΗΜIΚΩΝ ΚΑI ΕIΣΗΓΗΤIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

W.E. Elwell. 1973.