Αρ. 09. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑΣ:

Πρoκαταρκτική Εκθεσις. 1973.