Αρ. 10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΚΑI ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1983-1987. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤIΚΑ – ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ. 1985.