Αρ. 12. ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕIΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΚΑI ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΕΡIΟΔΟ 1983-1985. 1986.