Αρ. 06. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΚΑI ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 1976-1980 (περίoδoς 1977-1980). 1977.