Αρ. 07. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΚΑI ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 1978-1982. 1979.