Αρ. 09. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΚΑI ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1983-1987. 1983.