Αρ. 11. ΤΟ ΚΟIΝΩΝIΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑIΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1980

Β. Σταυριvoύ, σε συvεργασία με τη Μ. Μαραγκoυδάκη. 1985.