Αρ. 12. ΜΕΛΕΤΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠIΚΟIΝΩΝIΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡIΟΔΟ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γ. Κoκκιvάκη. 1985.