Αρ. 13. Η ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΠΕΡIΟΥΣIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Θ.Α. Γεωργακόπoυλoυ, I.Χ. Λoϊζίδη. 1985.