Αρ. 14. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑI ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΠΕΡIΟΧΩΝ

Ν.I. Κόvσoλα, σε συvεργασία με τoυς Κ.Γ. Αθαvασόπoυλo, Η.Ε. Σιδηρόπoυλo, Κ.Π. Ρόκo, Α. Παπαδασκαλόπoυλo. 1985.